Saturday, 9 July 2011

Best Film Jazz Scores#22

بهترين موسيقي هاي متن جاز تاريخ سينما، بخش بيست و دوم

بـِرد (كلينت ايستوود، 1988)  لني نيهاوس

کاری معجزه‌آسا از ایستوود که اصرار داشت حتماً کارهای خود چارلی پارکر، که فیلم بیوگرافی زندگی تلخ اما سراسر آفرینش اوست، در فیلم استفاده شود. اما بیشتر این کارها مونو ضبط شده و برای فیلمی امروزی کیفیت صدای قابل قبولی ندارند. ایستوود با کمک بیوۀ پارکر و راهنمایی‌های یارغار ِ پارکر، دیزی گیلسپی، به بعضی از کارهای خصوص او دست پیدا کرد و با تکنولوژی مدرن بخش ساکسفون آلتو را از آن‌ها جدا کرد و از لنی نیهاوس خواست تا سازهای دیگر را به آن اضافه کند. بعضی جاها که افتی در کیفیت موسیقی ضبط شده پارکر وجود داشت، این خود نیهاوس است که شکاف‌هاي آلتو را پر كرده و موسیقی پارکر را برای تماشاگر امروز زنده نگه مي‌دارد.

به قطعۀ «لورا» از موسيقي متن برد گوش كنيد


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.