Friday, July 17, 2009

Anthony Mann 10ده فيلم برگزيدۀ آنتوني مان
مان براي من در دستۀ كارگرداناني قرار دارد كه انتخاب تعداد مشخص، و بعضاً محدود، از فيلم هايش به عنوان بهترين هاي او كاري دشوار و گهگاه عبث است. با تمام دگرگوني هاي ظاهري كه فيلم هاي او در طول دو دهه داشته اند - از سياه و سفيد هاي هفتاد دقيقه اي ارزان تا هفتاد ميلي متري هاي حماسي – وحدت مضامين و كمال زبان سينمايي او هر انتخابي را با خطر غفلت و نقص روبرو مي كند. اما اين فهرست براي اين است كه اگر خواستيد از ميان 38 فيلم او فقط ده تا را براي ديدن انتخاب كنيد، چندان عذاب وجدان نداشته باشيد.
لازم است اين نكته را اضافه كنم كه از فيلم هاي اوليۀ مان چهار فيلم را نديده ام و سال ها از تماشاي فيلم هايي مانند هدف بلند و قهرمانان تلمارك مي گذرد، اما رابطه ام با Raw Deal ، فيوري ها و اخيراً نسخۀ مرمت شده و درخشان سقوط امپراتوري روم هرگز قطع نشده است.

The fall of the Roman Empire (1964)
Man of the West (1958)
Men in War (1957)
The Last Frontier (1955)
The Man from Laramie (1955)
The Naked Spur (1953)
Devil's Doorway (1950)
The Furies (1950)
Winchester '73 (1950)
Raw Deal (1948)

No comments:

Post a Comment